KosMARS ANALÓGIÁK – FESTMÉNYEK, VEZÉREK ÉS A HÉT NAPJAI

2021.04.14.

5 perc olvasási idő 

A Jupiter- és Szaturnusz analógiák írásainkban utaltunk rá, hogyan jelenhet meg a képzőművészetben az asztrálmítoszi keretrendszer, illetve mely „honfoglaló” vezérnek, törzsnek, illetve a hét napjai közül melyiknek feleltethető meg egy-egy őselv. Most a Mars elvének bemutatásával folytatjuk.

A Mars tavasszal a Kosban a természet újjászületésének közegét adja, a folyamatos harcot, mely alatt kitör az élet a föld alól, a rügyekből. A Mars másik otthonában, a Skorpióban a természetben a harc az elmúlással szemben történik, a növények esetében és az élővilág azon részében ami addig nem talált menedéket “arat” a halál.

A hétbolygó-rendszer a mozgó népcsoportoknak is a jellegzetes szerveződési modellje. A hazataláló magyarság – és a karavánok – szerveződése is ennek a rendszernek az analógiájára épült. (Elöl halad a karavánvezető – a fürkész, vagy előörs -, utána a fegyveres védelem, majd a nép, a „had” következik. A leghatalmasabb vezető a karaván közepén helyezkedik el testőrökkel körülvéve. Utána a karavánhoz csatolt részek következnek, majd a vendégek, végül a szabad emberek a szakrális vezetővel zárják a sort.)

Mars megfelelője a mozgó népcsoportokban, illetve a karavánokban a fegyveres védelem, a harcos minőség, mert Marshoz a harciasság kötődik.

A vezér-névsorok és a törzsek névsora is jól azonosíthatók a bolygótulajdonságokkal. (Krónikáinkban kétféle vezér-névsor maradt fönn. Anonymustól ránk maradt névsor: Álmos, Előd, Ond, Kund, Tas, Huba és Tuhutum; a krónikák vezér-névsora: Árpád, Szabolcs, Gyula, Kund, Lehel, Bulcsú és Örs. A héttörzs-névsor: Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi.)

Mars képviselője Anonymus vezérei közül Előd; a krónikás névsorban Bulcsú, a törzsek közül pedig Megyer.

Bulcsú (Vérbulcsú) minden idők egyik legnagyobb hadfője volt, a magyar törzsszövetség harmadik legmagasabb tisztségviselője, személyével több törzs hadi erejét összefogta. Padányi Viktor így ír róla: „Bulcsú alakja messze felmagasodik a kor magyar égboltján. Téved az, aki benne csupán a magyar törzsi vezérek egyikét látja. Bulcsú a maga korában európai méretezésű személyiség. Neve a X. század derekán valahogyan úgy cseng a kor Európájában, mint Churchillé vagy Eisenhoweré. … Magyar vezéri rangján és a magyar törzsszövetség főhorkájának közjogi méltóságán kívül a nemzetközi életben két nemzetközi cím illeti meg … Ő a „bizánci császár vendégbarátja” és „római patricius”. Mind a két cím nemzetközi kitüntetés, amit a császárok osztogatnak.”

A népneveket használatuk szerint két nagy csoportba oszthatjuk, az elsőbe az önelnevezések, a másodikba pedig azok az elnevezések tartoznak, amelyeket más népek használnak egy-egy nép megjelölésére. A magyarság eredetének nem ismerete azt eredményezte, hogy a kortárs arab-, a görög-, a latin-, a szláv és egyéb nyelveken írók a magyarokat saját elnevezésükön túl más-más névvel illették (szkíta, hun, hunni, hungarus, ounggroi, avar, avares, türk, mađar, madzsar). Anonymus a magyarokat hetumogernek (hét magyarnak) nevezi. Több szerző szerint a magyar népnév Megyerrel hozható kapcsolatba.

A „magyar” név a magyar nyelv szókincséből merítve is értelmezhető. Czuczor Gergely és Fogarasi János „A magyar nyelv szótárá”-ban részletesen és hosszan értekezik erről. A régebbi honi íróknál – akik a nevünk leírásában hitelesebbek a külföldieknél – a mai „magyar” név a „moger, mogeri, mager, mageri” módosításokkal fordul elő, amely a „mag” és az „ér/ere” gyökökből áll össze. Az „ere” pedig az igenév „erő” módosított alakban. Czuczor és Fogarasi végül eljutott arra a kettős végkövetkeztetésre, hogy a „magyar” szó jelentése egyrészről „mag-erő”, vagyis a legkiválóbb, mivel a magyarok a nevüket a Megyer nemzetségről kapták, amely az élenjáró nemzetség volt, a legkiválóbb az összes között; másrészről „mag-férfi”, vagyis a legférfiasabb, a legnagyobb férfierővel, férfiassággal rendelkező. A „mag-eri” egyik jelentése az is, hogy mintegy magvát teszi több más, belőle származott népeknek. A mag-erő maga az életerő, a magból teljes növényt fakasztó (emelő) erő. A „magyar” szónak – a teljesség igénye nélkül -, több más olvasata is van: mag-ár, mag-úr, mag-őr, de van olyan értelmezés is, hogy a „madár” szóhoz is köze van, a „Madai”, a mada vagy madar is a magyart jelenti. A „mad” a madár szóban az emelkedést, repülést jelöli. Az erő és az emelkedés Mars analógia.

A magyar műveltségben a Mars napja a hétfő. Az indoeurópaiaknál a Mars napja a kedd, a hétfő pedig a Hold napja. Nálunk a kedd a Hold napja, azaz a két műveltségben ez a két nap látszólag felcserélődött (a különbséget egy későbbi írásban fejtjük ki). A Mars a hadak vezetőjét jeleníti, hadvezető, így a nálunk a HaDFi, a HaDFő, hangalaki megfeleléssel HéTFő a Mars napja. A hétfő a hétnek a feje, a fője, és akárcsak tavasszal az évet, nálunk a hetet is Mars indítja.

Létezik olyan hadfői (női) állapot, ahol a Mars és a Hold egyszerre vannak jelen: ez a sakkjáték királynője (ő a hétbolygó-rendszerben a Hold képviselője), akinek van egy másik elnevezése is: (had)vezér. A Holdhoz tartozik egy seregmozgatói szerepkör is: az ár-apály jelenségre gondolunk, amikor a Hold nagy tömegeket képes mozgósítani. Arany János Rozgonyiné című balladájában Rozgonyiné otthagyja nőiségét és beöltözik hadvezérnek, azaz a Holdnak (Winkler Zoltán nyomán). Arany János mintha szándékosan a Holdra célozna azzal, hogy a balladában Cicellének nevezi Rozgonyinét (történetileg Szentgyörgyi Cecília volt a lányneve), mert a magyar mitológiában úgy találkozunk vele, hogy a nép „Cicellét látja a Holdban körbe forogni” (Ipolyi Arnold).

Szinyei Merse Pál Majális című festményén művészien jeleníti meg a hétbolygó-rendszert. A Mars képviselője – ahogy majd később meglátjuk Vénusz képviselőjével párban – elegáns, fiatal, életerős férfi képében hevesen udvarol szíve hölgyének. Sötét “színei” a Skorpiót, lendülete a Kost idézi.

 

https://csillagmesekucko.hu/wp-content/uploads/2020/06/Csillagmese_logo_Csillagmese-logo-white.png

© Minden jog fenntartva!

Nink Gabriella

LIBRA Magyarország Kft.

Cégj. 13-09-178181

Adósz. 25426920-2-13

error: A tartalom szerzői jogi védelem alatt áll!!